Paprika Katarina

Autor: Prof.dr Vladan Marković

Osnovne karakteristike nove sorte KATARINA

Imajući u vidu značaj začinske paprike kako u Vojvodini tako i u celoj republici Srbiji nameće se potreba za intenzivnijim naučnoistraživačkim radom na ovoj kulturi. Posebnu pažnju treba posvetiti stvaranju novog sortimenta. Zahtevi proizvođača začinske paprike su za visokoprinosnim sortama krupnijih plodova. Međutim, zahtevi prerađivačke industrije kao i potrošača začinske aleve paprike su za visokim kvalitetom, odnosno za visokim sadržajem bojenih materija.

U našem selekcionom radu cilj je bio da pomirimo obe strane. Odnosno da se stvore visokorodne sorte sa visokim prinosom i visokim sadržajem bojenih materija. Kao rezultat tog selekcionog rada koji je započet još 2004. godine stvorene su 8 linija. Linije 1, stvorena je ukrštanjem mađarske sorte Mihalj Teleki kao majke i domaće sorte HS- 2 (Horgoška slatka 2) kao oca. U toku ukrštanja rađeno je prosto ukrštanje i kroz osam generacija obavljano je individualno odabiranje biljaka.
Sorta Katarina ja kao selekciona Linija br.1 prijavljena kod Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije radi ispitivanja na DUS  test koja su uspešno obavljena i Rešenjem Ministarstva poljoprivrede,šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije br. 320-04-977/2/2012-11, od 31.10.2013. ova linija je pod nazivom KATARINA je priznata kao nova sorta i upisana u Registar sorti Poljorivrednog bilja Republike Srbije.S obzirom na rezultate koje je pokazala tkom isptivnja nadamo će se brzo raširiti u proizvodnoj praksi.

Rešenjem Miinstarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Uprave za zaštitu bilja broj:320-04-977/2/2012-11 od 31.10.2013.god.

Izdato je rešenje: Priznaje novostvorena sorta paprike(Capsicum annuumL)
pod nazivom KATARINA.

Selekcioneri navedene sorte su: Prof.dr Vladan R. Marković I Prof.dr Žarko M. Ilin

Rezultati ispitivanja

Prinos

Ispitivanje novostvorene sorte vršeno je tokom 2011-2013 god. u Karavukovu i Somboru gde je proizvodnja bila preko rasada, i u Gospođincima i Kolutu gde je proizvodnja obavljena direktnom setvom iz semena.Sorta za poređenje bila je sorta HS-2 čija je prozvodnja bila iz rasada Rezultati prinosa su prikazani u tabeli 1.

Prinos sorte KATARINA u različitim lokalitetima

Lokalitet Prinos u t/ha
Karavukovo 20,0
Sombor 30,5
Kolut 25,0
Prosek 25,16
Sorta Hs-2 18,40

Kao što je navedeno ogledi u Karvukovu i Somboru izvedeni su preko rasada i u navodnjavanju s tim da su ogledi u Karavukovu izvedeni u uslovima stroge izolacije cilju umnožavanja i čišćenja linija odnosno u cilju dobijanja što veće uniformnosti a ne u cilju dobijanja visokih prinosa. Rezultati pokazuju da su prinosi u svim lokalitetima i pri oba načina proizvodnje dali visoke prinose pri čemu znatno odstupaju prinosi ostvareni na oglednom polju PSS u Somboru gde je paprika gajena u uslovima intenzivne agrotehnike i sa kapajućim sistemom zalivanja.

U TOKU 2014god. NA VEĆEM BROJU GAZDINSTAVA NA VELIKIM POVRŠINAMA SORTA
KATARINA DALA JE PRINOS OD 30-35 T/HA SA SADRŽAJEM BOJE OKO 200 ASTA.

Sadržaj bojenih materija u plodovima novostvorenih linija

Bojene materije predstavljaju osnovnu supstancu zbog koje se ova paprika i gaji. Sadržaj bojenih materija je osnovni pokazatelj kvaliteta začinske paprike. Rezultati analiza plodova novostvorene sotre Katarina iz različitih lokaliteta i načina proizvodnje dati su u tabeli.

Lokalitet Sadržaj boje u ASTA jedinicama
Karavukovo 179,10
Sombor 250,00
Kolut 161,00
Prosek 197,00
Sorta Hs-2 160,00

Rezultati analiza plodova na sadržaj bojenih materija pokazuju da pored visokih prinosa a naročito u ogledima PSS Sombor ostvaren je i vrlo visok sadržaj boje.

Osnovne karakteristike

Karakteristike Sorta KATARINA Sorta HS-2
Visina biljke (cm) 53,3 49,5
Masa plodova u g/biljci 409,0 283,40
Broj plodova/biljci 18,7 10,7
Masa jednog ploda (u g) 22,0 19,0
Prinos u g/m2 1950 1430
Prinos u t/ha 19,50 14,30